Политика за защита на личната информация

Условия за ползване Сигурност и дискретност Правила за „бисквитки“  

Сигурност и дискретност

 

1. ЗАГОРКА има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство. ЗАГОРКА е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация.

2. ЗАГОРКА може да предостави лични данни на потребители на трети лица, които ще ги обработват съгласно изискванията на действащото законодателство, ако това е необходимо за предоставянето на Услуги, предлагани на Уебсайта. В случай че ЗАГОРКА продаде всички или някои свои активи или дялове от компания на трето лице, възможно е личните ви данни да се прехвърлят на същото.

3. Разкриване на лични данни е възможно в случаите, в които информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени по закон да изискват и събират такава информация и при спазване на нормативно установения ред.

4. Потребителят може да изиска от ЗАГОРКА да коригира или да изтрие личните му данни чрез деаквиране на личния му профил.

5. Споменатите в Уебсайта имена на продукти или компании може да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът до Уебсайта не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин, предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на ЗАГОРКА или на третата страна собственик.